Сряда 24, Април 2024г.

Молба до класен ръководител за разрешаване на отсъствие на ученик до 5 дни

Титулна страница с логото на училището

Сведения за ученик

Налагане на санкции - алгоритъм на действие.

Писмо до родител за допуснати отсъствия

Предложение от класен ръководител за изслушване на ученик

Уведомление до родител за откриване на процедура по налагане на санкция

Мотивирано предложение на класен ръководител за налагане на санкция „Забележка“

Мотивирано предложение на класен ръководител за налагане на санкция „Преместване в друга паралелка в същото училище“

Писмо до Дирекция „Социално подпомагане“ за откриване на процедура по налагане на санкция /мярка

Писмо до родител за уведомяване за наложена санкция/мярка

Доклад до РУО относно наложена санкция „Преместване в друго училище”

Предложение на класния ръководител за предсрочно заличаване на санкция „Забележка“

Молба на родител относно присъствие на психолог/педагогчески съветник на изслушване на ученика преди налагане на санкция

Политика за мрежова и информационна сигурност в СУ "Васил Кънчов"

Декларация за информирано съгласие на родител

Заявление за факултативна подготовка

Заявление за избираема подготовка

Заявление за целодневно обучение

Заявление за избор на спортни дейности

Заявление за легализиране

Заявление за издаване на дубликат - доплома за средно образование

Заявление за издаване на дубликат - свидетелство за основно образование

Декларация за родители - МТБ

Декларация за родители - снимки

Декларация за родители - посещение на мероприятие

Декларация за автобус

Предложение за удостояване с награда

Образец на учителско портфолио

Иновативни материали за началните учители

Сподели: