Неделя 03, Юли 2022г.

Титулна страница с логото на училището

Титулна страница с логото на училището

Сведения за ученик

Налагане на санкции - алгоритъм на действие.

Писмо до родител за допуснати отсъствия

Предложение от класен ръководител за изслушване на ученик

Уведомление до родител за откриване на процедура по налагане на санкция

Мотивирано предложение на класен ръководител за налагане на санкция „Забележка“

Мотивирано предложение на класен ръководител за налагане на санкция „Преместване в друга паралелка в същото училище“

Писмо до Дирекция „Социално подпомагане“ за откриване на процедура по налагане на санкция /мярка

Писмо до родител за уведомяване за наложена санкция/мярка

Доклад до РУО относно наложена санкция „Преместване в друго училище”

Предложение на класния ръководител за предсрочно заличаване на санкция „Забележка“

Молба на родител относно присъствие на психолог/педагогчески съветник на изслушване на ученика преди налагане на санкция

Политика за мрежова и информационна сигурност в СУ "Васил Кънчов"

Титулна страница - ЗП

Титулна страница - ЗИП

Заявление за ЗИП

Заявление за СИП

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Писмено заявление от родителя и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на приемащото училище

Уведомление за издаване на удостоверение за преместване на ученик

Служебна бележка от директора на училището, с която се потвърждава записването на ученика

Представяне на удостоверение за преместване за записване в приемащо училище

Писмо на директора на приемащото училище до директора на училището, от което идва ученикът

Декларация за информирано съгласие на родител

Заявление за записване в първи клас

Заявление за записване в пети клас

Заявление за факултативна подготовка

Заявление за избираема подготовка

Заявление за целодневно обучение

Заявление за модул по ФВС

Заявление за избор на спортни дейности

Заявление за легализиране

Заявление за издаване на дубликат - доплома за средно образование

Заявление за издаване на дубликат - свидетелство за основно образование

Протокол от родителска среща 2 срок

Декларация за родители - МТБ

Декларация за родители - снимки

Декларация за родители - посещение на мероприятие

Декларация за автобус

От ПДУ за родителски срещи

Доклад на класния ръководител

Предложение за удостояване с награда

Отчет за 1 срок - начален етап

Отчет за 1 срок - модел

Образец на учителско портфолио

Квалификационна карта

Иновативни материали за началните учители

Сподели: