Събота 09, Декември 2023г.

Обучение по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Учителите от СУ "Васил Кънчов"- Враца успешно се включиха в обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на тема "Microsoft Teams - възможност за развитие на комуникативни и междукултурни компетентности" с присъдени 2 квалификационни кредита. В рамките на два дни в град Трявна работиха в платформата Microsoft Teams, припомниха си познатото, всеки откри нови възможности за преподаване в зависимост от учебния предмет и възрастовите особености на учениците. Обмениха опит, идеи, споделиха за срещаните трудности. Преподавателите от обучителната организация Сдружение "Алтернатива за теб“ представиха възможностите за работа в електронната платформа, но наред с това дадоха нови идеи за ангажиране на децата и повишаване на интереса в учебния час чрез различни логически игри. Нетрадиционно, ползотворно и интересно обучение, от което си тръгнаха с позитивизъм и надежда, че работата в електронна среда вече ще има само подпомагаща функция при присъственото обучение.

Сподели: