Неделя 03, Март 2024г.

Заключителни събития по кариерно ориентиране

„Ден на кариерата“ в СУ „Васил Кънчов“

На 10.05.2017г. се проведе заключителното събитие за гимназиален етап по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Събитието е организирано от екипът на клуб „Кариера“ при врачанското школо и се проведе по наслов „Ден на кариерата“. Дейностите обхванаха учениците от пилотните паралелки в гимназиален етап и премина под формата на ученическо самоуправление. Ученици заеха за един ден позициите на директор, служители и учители в училището, запознаха се със спецификите на тези работни места, даваха идеи и участваха активно в учебния процес.

Средно училище „Васил Кънчов” бе избрано за пилотно училище по проекта и през учебната година успешно реализира дейността си изграденият клуб „Кариера“, в който учители, съвместно с кариерни консултанти, осъществяват консултиране на учениците от различните етапи и степени на образование. В клуб „Кариера“ чрез иновативни, възрастово и индивидуално ориентирани подходи и методи се дава шанс на повече ученици да опознаят себе си, да разширят познанията си за света, да видят своето място в бъдещето. Осъществява се взаимодействие с родителите, с представители на различни професии и институции, свързани с пазара на труда, и се създават предпоставки за формиране на общност, работеща в името на кариерното ориентиране на децата и младите хора.

В деня на кариерата, след предварителна подготовка с учителите по съответните предмети, във всеки клас ученици преподаваха уроци, проверяваха домашни работи, организираха учебния час, грижеха се за реда и дисциплината в класните стаи. С управленски въпроси и организационни решения се сблъскаха учениците, работещи съвместно този ден с ръководството на училището. Със спецификите на работата на директора на училището, г- н Димитър Марков, се запозна Стефани Кузова от 9. клас. Като заместник- директори работиха Людмила Бисерова- 8. клас и Петър Петров - 10. клас. Педагогически съветник бе Ивана Борисова от 10. клас, ученици заеха позициите на библиотекар, секретар и домакин. С работата на кариерни консултанти в ЦКО– Враца се запознаха учениците от 11. клас Боряна Димитрова и Галя Николова, които заеха работните си места в кариерния център.

В края на заключителното събитие г- н Димитър Марков, директор на училището и ръководител на екипа на клуб „Кариера“, благодари на всички ученици, които се включиха с много ентусиазъм и старание в провеждането на „Ден на кариерата“. Той заяви, че провеждането на ученическо самоуправление е градивно за институцията, то е важно и за учениците, защото им показва, че всяка професия изисква труд, непрекъснато усъвършенстване, дисциплина и отговорност. Това са качества, които децата трябва да изграждат в училище, за да станат добри професионалисти след време в избраната от тях област.

Вестник Конкурент: http://konkurent.bg/article/98128/den-na-karierata-v-su-vasil-kunchov

Вестник Зов нюз: https://www.zovnews.com/index.php?lang=bg&r=home/sEnt8L/I3hdoO

 

Заключителни събития за начален и прогимназиален етап по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

На 27 април 2017г. в СУ „Васил Кънчов“ се проведоха заключителните събития по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Учениците от начален етап на образование отбелязаха „Ден на професиите“, а за учениците от прогимназиален етап на образование заключителното събитие бе под наслов „Моето бъдеще“. Гости на тържеството бяха Стела Димитрова- началник отдел „Образование и култура“ - община Враца и екипът на Център за кариерно ориентиране - Враца, партньори на училището по проекта.

Средно училище „Васил Кънчов” бе избрано за пилотно училище по проект  „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За целта от месец октомври 2016г. в училището тържествено бе открит и функционира клуб „Кариера“, в който учители, съвместно с кариерни консултанти осъществяват консултиране на учениците от различните етапи и степени на образование. В училището са апробирани  дванадесет пилотни паралелки, по проекта през учебната година се обучават 275 ученици. С тях са проведени редица изяви – празници и изложби, осъществени се проектни задачи и  учебни занятия, срещи с работодатели и с представители на Агенция по заетостта. В своето слово директорът на училището - Димитър Марков, отбеляза, че проектът успешно пилотира устойчив модел, който може да бъде интегриран в българските училища и да стане част от учебния процес. Много е важно в преходния момент младите хора, независимо в каква възрастова група са, да направят правилния избор.

Учениците на СУ „Васил Кънчов“ от начален етап на образование представиха пред гостите своите таланти и заложби. Те пяха и танцуваха, а четвъртокласниците представиха драматизацията „Чичко Любопитко”. Учениците от прогимназиален етап в празника под наслов „Моето бъдеще” представиха професиите, които биха искали да упражняват. Разказаха за спецификите на всяка професия и защо биха я упражнявали.

През учебната година екипът на клуб „Кариера“ се наложи като ценен, търсен и полезен помощник в разрешаване проблемите на учениците, свързани с кариерното им ориентиране и професионалното им развитие. Подпомага ги при избора на професия, развива способността им сами да планират и управляват собствената си кариера, да развиват своите знания и умения.

Вестник Конкурент: http://konkurent.bg/article/97464/zakliuchitelni-subitiia-po-karierno-orientirane-v-su-vasil-kunchov

Вестник Зов нюз:https://www.zovnews.com/index.php?lang=bg&r=home/sEnt8L/9xQ1tg

Телевизия Враца: http://www.tv-vratsa.bg/bg/klub-kariera/

Римекс ТВ: http://tv.rimex-ltd.com/bg/karierno-orientirane-v-su-vkanchov/#.WQImLMlSWCQ.facebook

 

 

 

 

На 29 август 2017г. екипът на клуб "Кариера" при СУ "Васил Кънчов" по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, проведе инициативата "Библиотекар за един ден". Учениците имаха възможността един работен ден да заемат различни позиции в регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. С любезната подкрепа на домакините, те се включиха в инициатива "Лято в библиотеката", научиха се да работят с каталози и се запознаха с виртуалните услуги на институцията. За предстоящата учебна година екипът на клуб „Кариера“ подготвя  посещения на работни места, участия във форуми и съвместни дейности с неправителствени организации.

 

Десетокласници от СУ „Васил Кънчов“ в инициативата „Кафене на знанието #Събуди се за бъдещето”

                Ученици от СУ „Васил Кънчов“ се включиха в инициативата „Кафене на знанието #Събуди се за бъдещето” на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца. Те са от пилотния десети клас по проект „Кариерно ориентиране в училищното образование“, по който работи врачанското школо. Заедно с класния си ръководител и кариерен консултант- г- жа Поля Ценова, младежите се включиха в нетрадиционния формат – дискусия, работа по групи, обсъждане на казуси. Темата „Събуди се за бъдещето“ беше свързана с отбелязания Ден на народните будители и провокира младите хора да дискутират по проблема за ролята на будителите днес. Сравнявайки делото на известни българи в миналото и преклонението им към „всичко българско и родно“, те потърсиха определение за днешните будители. Провокирани от въпроса „Буден ли си?“, десетокласниците категорично заявиха, че част от бъдещите будители са сред тях, защото оставайки в България, те ще дадат своя принос за запазването на българското, независимо какви професии ще упражняват. Бъдещи учители, писатели, журналисти, юристи, спортисти – някои от тях ще са новите будители.

 

Сподели: