Петък 03, Февруари 2023г.

Проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

 

            Средно училище „Васил Кънчов” е избрано за пилотно училище по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За целта от месец октомври 2016г. в училището функционира клуб „Кариера“, в който учители, съвместно с кариерни консултанти от ЦКО ще осъществяват консултиране на учениците от различните етапи и степени на образование.

            Професионалното ориентиране помага на учениците да осъзнаят ползите от ученето и да развият преносими умения. Чрез дейностите в клуба учениците ще имат възможност да се запознаят с различни професии и да се научат как да планират кариерното си развитие. Ползите от участието в “Клуб Кариера” са придобиване на  умения за комуникация, работа в екип, увереност и информираност по темите, свързани с кариерата, осъзнаване ролята и значението на училището и ученето през целия живот за бъдещето на младите хора. Заниманията се провеждат в непосредствена интерактивна среда, което провокира позитивни нагласи и интерес у участниците. 

Насоките, в които ще работят кариерните консултанти са:

  • Информиране за профилите на обучение, професиите и специалностите, средните и висшите училища;
  • Осъществяване диагностична и консултативна дейност с ученици за избор на образование и кариера;
  • Методическа подкрепа на учителите при осъществяване на дейности по кариерно ориентиране в училището;
  • Осъществяване връзка между училището и пазара на труда.

 

Основни методи за обучение по програмата, използвани от кариерните консултанти в клуб „Кариера” са:

 • индивидуално консултиране;
 • групова работа чрез интерактивни упражнения:
 • обсъждане;
 • дискусия;
 • решаване на казуси;
 • мозъчна атака;
 • тренинги;
 • ролева игра.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Амбициите на екипа при СУ „Васил Кънчов” са:

 • Да се наложи като ценен, търсен и полезен помощник в разрешаване проблемите на подрастващите, свързани с кариерното им ориентиране и професионалното им развитие;
 • Да подпомага учениците при избора им на професия, да развива способността им сами да планират и управляват собствената си кариера, да развиват своите знания и умения, като по този начин подобряват пригодността си за заетост;
 • Да осигури достъп до подробна информация за профили и специалности на кандидатстващите след VІІ клас и кандидатстващите във ВУЗ.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

І – ІV клас: Етап на първите и най-ранни проекти за кариерно развитие в контекста на добиване на обща информация за професиите на хората от най-близкото социално обкръжение, за най-често срещаните професии в населеното място, в което живеят и за уменията, необходими за тяхното упражняване.

V – VІ клас: Етап на проучване, апробиране и анализиране на примерен избор на възможности за лична кариера. Формират се начални умения за планиране на кариерното развитие. Проучването, апробирането и анализирането води до вземане на решение.

VІІ - VІІІ клас: Етап на вземане на решение за профилирано обучение.

ІХ – ХІІ клас: Етап на нарастващо себепознание до степен на способност за търсене на съответствие между изискванията на Аз-а и изискванията на професиите. Включва развитие на уменията за планиране на кариерата, знания за динамиката на пазара на труда, умения за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

 

            Клуб „Кариера” е първата инициатива за въвеждане на модули за ранно професионалното ориентиране като програма за обучение в средните училища. Проектът успешно пилотира устойчив модел, който може да бъде интегриран в българските училища и да стане част от учебния процес.

ЛОГО:

 

Екип на клуб "Кариера" при СУ "Васил Кънчов":
Димитър Марков - Директор на СУ "Васил Кънчов"
Ръководител екип
Антоанета Георгиева - ЗДУД
Кариерен консултант
Поля Ценова - старши учител
Кариерен косултант
Маргарита Николова - ЗДАСД
технически сътрудник
 
Контакти:
тел: 092 / 620361
имейл: klub.kariera@abv.bg
Фейсбук: Клуб Кариера
 
 
 
 
 
 

 

 

Сподели: