Петък 07, Октомври 2022г.

Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”.

Линк към проекта "Твоят час"

СУ „Васил Кънчов” участва по проекта "Твоят час" с 13 групи за извънкласни дейности. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията и за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2, финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж‘, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

СУ „Васил Кънчов” участва по проекта "Твоят час" с 13 групи за извънкласни дейности:

  • 7 групи по интереси (английски театър, арт-работилница, театрална група, вокална група, математика, футбол, клуб дигитални компетентности, еко клуб „Млад природолюбител”)
  • 6 групи за работа с ученици с обучителни трудности (в трети, в четвърти, в шести клас и две групи в седми клас – по БЕЛ и математика).

Основните цели на Проекта са:

·         Развитие на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците;

·         Преодоляване на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения;

·         Образователна интеграция на учениците чрез формиране на общности по интереси;

·         Повишаване на етническата толерантност и мултикултурната интеграция;

·         Превръщане на училището в по-привлекателно място;

·         Създаване на модел на обществен мониторинг на дейностите.

 

 

 

 

 

Сподели: