Понеделник 29, Ноември 2021г.

Проект " Креативност при преподаването на английски език в 21 век"

Открит урок по английски език на тема „Решаване на проблемни ситуации“ бе проведен със седмокласници от преподавателят им по английски език г-жа Даниела Игнатова. Урокът е във връзка с дейности по проект " Креативност при преподаването на английски език в 21 век", дейност КА1, програма Еразъм на ЕК. Гост в учебния час бе училищният психолог. С дейностите учениците се насърчават да споделят проблеми с възрастните или с училищния съветник. Приучават се да вземат решения, да съчувстват, да влизат в положението на другия, да разрешават конфликтни ситуации с техни връстници, като проявяват уважение към чувствата на другите.

 

Проект “Обучение през 21-и век, базирано на компетенции, меки умения и креативност”, програма Еразъм+, дейност К1 - 2020-1-BG01-KA101-078367

 

 

Обучение на учителите по английски език в Дъблин, Република Ирландия от 14 до 28 август, по проект "Обучение, базирано на креативност при преподаване на английски език в 21ви век", програма Еразъм+ на ЕК, дейност КА101-Обучение на учители.
Главен координатор е нашето училище.
 
Сподели: