Неделя 03, Март 2024г.

 

 

УЧИЛИЩЕН ЕКИП - УЧЕБНА 2022/2023 година

 

 

ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР МАРКОВ

Магистър по български език и литература и по френски език

 

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

 ПОЛЯ ЦЕНОВА

 Магистър по Български език и литература

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

МАРГАРИТА ГЕШЕВА

Магистър по икономика и управление

 

 

 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК 

ИРИНА НАЙДЕНОВА

             Магистър по психология

 

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Учители и възпитатели     

 

 1. Мариела РашеваМагистър по начална училищна педагогика
 2. Венета Ярмина - Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика
 3. Ренета Борисова  - Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика
 4. Велизара ЯкимоваМагистър по начална училищна педагогика

  

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • УЧИТЕЛИ
 • Български език и литература
  1. Елеонора Владиславова - Бакалавър по български език, Магистър по журналистика
  2. Стела Лозанова - Магистър по българска филология
  3. Ива ПетроваБакалавър по български език
  4. Цветелина Иванова - Магистър по български език и история
  5. Искра Исаева- Бакалавър по българска език и история и цивилизация

 

 

 • Английски език
 1. Веселина Милчовска - Бакалавър по  английска филология
 2. Валерия Колева - Бакалавър по българска филология, магистър по английски език
 3. Даниела Игнатова Професионален бакалавър по английски език в средната училищна степен
 4. Ваня Цанова - Магистър  английска филология
 • Френски език
 1. Димитър Марков – Магистър по българска филология и френски език
 2. Невяна Теодосиева – Бакалавър по БЕЛ и френски език
 • Немски език
 1. Валерия Колева
 • Математика, информатика и информационни технологии
 1. Рени Стефанова - Магистър по математика и по информатика
 2. Петранка Станева - Магистър по математика и по информатика
 3. Марияна Петрова Професионална квалификация учител по математика и по информатика
 4. Светла Стефанова - Магистър по физика и астрономия и по математика
 5. Цветана Цветкова - Магистър по математика, физика и астрономия и по информатика
 6. Валя Кунева- Магистър по информатика и по ИТ
 7. Боряна Петкова - Магистър по математика
 • Обществени науки и гражданско образование
 1. Миглена Стоянова - Магистър по история и цивилизация и география и икономика
 2. Анжело Тодоров Магистър по история и цивилизация и география и икономика
 3. Грета Петрова - Магистър по история и цивилизация и география и икономика
 4. Милена Иванова - Бакалавър по история и цивилизация и география и икономика

 

 • Природни науки и екология
 1. Светла Стефанова - Магистър по физика и астрономия и по математика
 2. Росица Тодорова - Магистър по химия и ООС и по биология и ЗО
 3. Светлана Тодорова - Магистър по химия и ООС и по биология и ЗО

 

 • Физическо възпитание и спорт
 1. Елвира АнгеловаМагистър по физическо възпитание и спорт, математика и физика и астрономия
 2. Мария НиколоваМагистър по физическо възпитание и спорт
 3. Илиян Ценов - Магистър по физическо възпитание и спорт
 •  Домашен бит и техника. Технологии
 1.  Таня Павлова - Бакалавър по техника и технологии, учител по БДП
 • Изобразително изкуство
 1. Кръстю Иванов - Магистър по изобразително изкуство
 • Музика
 1. Свободка Николова - Професионален бакалавър по музика, математика, физика и астрономия и информатика

 

 

 • ВЪЗПИТАТЕЛИ В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
  1. Христина Тунова - Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика
  2. Димитрина Ценова  - Магистър по начална училищна педагогика
  3. Петромира Октомврийска Василева- Магистър по химия и ООС
  4. Катя Димитрова - Магистър по начална училищна педагогика
  5. Емма Сараджова - Магистър по български език
  6. Валентина Василева –  Магистър по български език и история и цивилизация
  7. Милка ВасилеваМагистър по селскостопански дисциплини и биология

 

 

С П И С Ъ К на имейли на учители в СУ „Васил Кънчов”-Враца-учебна 2022/2023 г.

 

Списък - контакти учители
Димитър Бертов Марков dimitar.be.markov@edu.mon.bg  
Маргарита Цветанова Гешева margarita.gesheva-nikolova@edu.mon.bg  
Поля Иванова Ценова polya.tsenova@edu.mon.bg  
Анжело Николаев Тодоров anzhelo.todorov@edu.mon.bg  
Боряна Георгиева Петкова boryana.ge.petkova@edu.mon.bg  
Валентина Рангелова Василева valentina.ra.vasileva@edu.mon.bg  
Валерия Георгиева Колева valeria.ge.koleva1@edu.mon.bg  
Валя Георгиева Иванова-Кунева valya.ivanova-kuneva@edu.mon.bg  
Венета Дамянова Ярмина veneta.yarmina@edu.mon.bg  
Веселина Федьова Николова -Милчовска veselina.milchovska@edu.mon.bg  
Велизара Иванова Якимова - Кирилова velizara.yakimova@edu.mon.bg  
Ваня Красимирова Цанова vanya.tsanova@edu.mon.bg  
Грета Олегова Петрова greta.ol.petrova@edu.mon.bg  
Даниела Недялкова Игнатова daniela.ne.ignatova@edu.mon.bg  
Димитрина Ценова Младенова dimitrina.mladenova@edu.mon.bg  
Елвира Тодорова Ангелова elvira.angelova@edu.mon.bg  
Елеонора Владиславова-Нанкова eleonora.vladislavova-nankova@edu.mon.bg  
Емма Ивова Сараджова emma.saradzhova@edu.mon.bg  
Ирина Коцева Найденова irina.ko.naydenova@edu.mon.bg  
Ива Николаева Петрова iva.ni.petrova@edu.mon.bg  
Искра Богомилова Исаева iskra.isaeva@edu.mon.bg  
Илиян Илиев Ценов ilian.tsenov@edu.mon.bg  
Катя Димитрова Костадинова katya.kostadinova-gavrilova@edu.mon.bg  
Кръстю Иванов Иванов krastyu.ivanov@edu.mon.bg  
Мариела Георгиева Рашева mariela.ge.rasheva@edu.mon.bg  
Мария Николова Николова maria.ni.nikolova5@edu.mon.bg  
Марияна Димитрова Петрова mariyana.di.petrova@edu.mon.bg  
Миглена Стоянова Димитрова miglena.st.dimitrova@edu.mon.bg  
Милка Петрова Василева milka.pe.vasileva1@edu.mon.bg  
Милена Цветанова Иванова milena.ts.ivanova1@edu.mon.bg  
Петранка Стилиянова Станева petranka.staneva@edu.mon.bg  
Петромира Октомврийска Василева petromira.vasileva@edu.mon.bg  
Рени Димитрова Стефанова reni.di.stefanova@edu.mon.bg  
Росица Методиева Тодорова rositsa.me.todorova@edu.mon.bg  
Ренета Миладинова Борисова reneta.mi.borisova@edu.mon.bg  
Светла Тодорова Стефанова svetla.to.stefanova1@edu.mon.bg  
Светлана Георгиева Тодорова svetlana.ge.todorova@edu.mon.bg  
Свободка Христова Николова svobodka.nikolova@edu.mon.bg  
Стела Петрова Лозанова stela.lozanova@edu.mon.bg  
Таня Иванова Павлова tanya.iv.pavlova@edu.mon.bg  
Христина Георгиева Тунова hristina.topalilova@edu.mon.bg  
Цветана Христова Цветкова tsvetana.hr.tsvetkova@edu.mon.bg  
Цветелина Иванова Иванова tsvetelina.iv.ivanova1@edu.mon.bg  
     

 

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Сподели: